תנאי שימוש

תקנון שימוש  באתר

עודכן לאחרונה ביום 14.12.2018

 

פרק א' – תנאי שימוש ומגבלות משפטיות

 

 1. מבוא והגדרות
  • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המותג "Mr&Mrs Isarel" המתנהל בכתובת mrmrs.co.il (או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת) (להלן: "האתר"), המופעל ומנוהל ע"י חברת ״יעקב יעקבי ובניו בע״מ״, ח.פ. 510558398 מרח' אפעל 29, פתח תקווה (להלן: "יעקבי"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמגבלות המפורטים במסמך זה, כפי וככל שיעודכן מעת לעת (להלן: "התקנון").

 

 • טרם השימוש באתר, הינך נדרש לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה, שכן הוא מהווה הסכם מחייב בינך לבין יעקבי, וכן את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי או אחר בינך לבין יעקבי בקשר עם השימוש באתר או בגינו.

 

 • שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, ככל שישנם, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות גלישה, הרשמה לאתר, הצטרפות כלקוח רשום לצורך קבלת ניוזלטרים ו/או דברי פרסומת מיעקבי ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

 

 • בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שבצידם:
  • "אירועי כח עליון" –לרבות מלחמה, איבה, טרור, שביתות ו/או השבתות (לרבות אצל ספקי ו/או יצרני המוצרים), אירועי טבע חריגים, תקלות תקשורת ו/או תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, וכל אירוע או נסיבה שליעקבי ו/או למי מטעמה אין ולא היתה שליטה עליהם ו/או לא היתה יכולה לצפות או להיערך אליהם או למנוע אותם קודם להתרחשותם.
  • "אתה" או "גולש" או "משתמש" - משמעו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.
  • "מוצר/ים" – מוצרי המותג "joy fragrances" מתוצרת Joy Fragrances S.r.l ("היצרן"), המיובאים ע"י יעקבי ומוצעים ו/או כפי שיוצעו למכירה מעת לעת באתר.
  • "פרטי משתמש" – נתונים ו/או פרטי מידע שהמשתמש נדרש למסור באתר לצורך יצירת הקשר עם יעקבי ו/או פתיחת חשבון משתמש ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר (לרבות מידע אישי).
  • "צרכן" – כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
  • "שימוש באתר" – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש ו/או רכישת השירותים המוצעים בו.
  • "תוכן" – לרבות חומר, מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, נתון, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר, כתבות, מאמרים, פרסומים, לרבות בקשר עם המוצרים, בין אם הינו בבעלות יעקבי, ובין אם בבעלות צד ג' המקנה ליעקבי זכות שימוש בו.

 

 • השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה באופן שווה.

 

 1. אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים
  • האתר מספק מידע אינפורמטיבי אודות יעקבי ואודות המוצרים. כמו כן, האתר עשוי לאפשר ביצוע רכישה של המוצרים באמצעות האתר. יעקבי מקנה לך את זכות מוגבלת לעשות שימוש באתר בהתאם לתקנון זה, וזאת לשימוש אישי ופרטי בלבד, ולא לכל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, והכל – למטרות חוקיות בלבד.
  • כל גולש העושה שימוש באתר, מצהיר, מסכים ומתחייב לא לבצע איזו מהפעולות הבאות, בין במישרין ובין בעקיפין:
   • לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו;
   • לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות;
   • לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, ביצוע הזמנות סרק ו/או רכישות שמטרת ביצוען הינה לשם מרמה), פוגענית, אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שתילת וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, אין להשתמש או להפריע או לבצע כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
   • לא לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש. מובהר בזאת מסירת פרטים כוזבים עשויה להוות עבירה פלילית;
   • לא לכלול באתר כל חומר או מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
   • לא לפרסם כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהוא בדרך כלשהיא;
   • לא להשתמש באתר (לרבות בתכנים ובמוצרים המוצגים בו) לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

 

 • מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה ליעקבי עפ"י תקנון זה /ואו עפ"י כל דין, יעקבי תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתר מכל משתמש, ובכלל זה, לבטל הזמנה אם וככל שבוצעה ע"י משתמש אשר: (א) ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או פעולה לא חוקית ו/או בניגוד להוראות תקנון זה; ו/או (ב) משתמש מסר באתר (לרבות בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן) פרטים שגויים או כוזבים או פרטים חלקיים או שאינם מדויקים; ו/או (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ביעקבי ו/או במי מטעמה (ובכלל זה פגיעה במוניטין של יעקבי ו/או בפעילות האתר ו/או פגיעה בצד ג' כלשהוא); ו/או (ד) המשתמש ביצע רכישה בניגוד לאמור בסעיף ‏5.1 להלן. מובהר כי אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת יכולת השימוש באתר ע"י יעקבי כדי להטיל על יעקבי אחריות או חבות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתקנון.

 

 1. קניין רוחני
  • למעט פרטי המשתמש, מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל התכנים שבו, הינן של יעקבי (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו ליעקבי הרשאה להשתמש בהם במסגרתו, לרבות היצרן), ויעקבי (או צד ג', כאמור) הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

 

 • התכנים עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וזכות השימוש המוגבלת שמוקנית לך בהם תיעשה על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של יעקבי או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם.

 

 • מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏2.2 לעיל, מובהר בזאת, כדלקמן:
  • אינך רשאי לשנות את האתר ו/או את התכנים שבו בצורה כלשהיא, ובכלל זה אינך רשאי להעתיקם, לשכפלם, לעבדם, להפיצם, להעבירם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים (כולם או חלק) או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר כמפורט בתנאי שימוש אלה, יעקבי אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של יעקבי ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לו.
  • אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של יעקבי או בסימני המסחר שלה (ובכלל זה בשמות ו/או סימני מסחרי של ספקים או יצרנים שאתם מוצריהם יעקבי מייבאת) ללא אישורה של יעקבי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

 

 1. היעדר אחריות והגבלת אחריות
  • האתר נועד לשם מסירת מידע כללי בלבד אודות יעקבי ו/או אודות המוצרים, וכן עשוי לאפשר רכישה של מוצרים באמצעות האתר, כמפורט בסעיף ‏2.1 לעיל. אין לראות בשום אופן באתר ו/או בתכנים המוצגים בו (כולם או חלקם), משום ייעוץ או הבעת דעה על ידי יעקבי ו/או מי מטעמה לגבי אופיים ו/או טיבם ו/או בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהוא. כמו כן, אין להסתמך על כל תוכן באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה לפעול על בסיס התכנים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

 

 • התכנים באתר (לרבות כל מידע בקשר למוצרים) מוצגים כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של יעקבי ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, ויעקבי אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע.

 

 • על אף האמור בכל דין או הסכם (אך למעט ביחס לרכישת מוצרים – אשר ביחס אליהם יחולו הוראות פרק ב' להלן), בשום מקרה לא תחול על יעקבי ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או על כל מי מטעמם ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים או אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהכניסה לאתר, השימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר או כניסה לקישורים ו/או לתכנים הכלולים באתר (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, והכל - גם אם יעקבי כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. בכל מקרה, על אף האמור בכל דין או הסכם (למעט ביחס לרכישת מוצרים – אשר ביחס אליהם יחולו הוראות פרק ב' להלן), הסעד היחיד המוקנה לך הינו הפסקת השימוש באתר.

 

פרק  ב' – רכישת מוצרים באמצעות האתר

 

 1. המוצרים באתר
  • המוצרים המוצגים באתר מיועדים עבור צרכן (כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן), לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. חל איסור מוחלט, ולא ניתן לרכוש מוצרים באתר במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה ו/או הפצה חוזרת על ידי הצרכן או מי מטעמו.

 

 • יעקבי אינה מתחייבת כי המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים באופן רציף ושוטף. יעקבי רשאית לשנות את רשימת המוצרים המוצגים באתר לפי שיקול דעתה (לרבות להרחיב או לצמצם אותם, להסיר מוצרים באופן זמני או קבוע, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, לשנות צבעים, ריחות ועוד), וללא משלוח הודעה כלשהיא. מבלי לגרוע מהאמור, יעקבי רשאית לעדכן, מעת לעת, את מחירי המוצרים ו/או את דמי המשלוח ו/או את מועדי האספקה, וכל נתון אחר, ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. עם זאת, מובהר כי שינוי כאמור לא יחול על הזמנה קיימת.

 

 • תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין מראה המוצר בפועל לבין התמונה באתר, בין היתר לאור העובדה כי הפרטים מוצגים על גבי מסך מחשב. הפרטים המחייבים בקשר עם המוצרים ותכונותיהם הם אלה המופיעים על אריזת המוצר.

 

 • רכישת מוצרים דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני יעקבי. לא ניתן לרכוש מוצר אשר מסומן לידו כי אינו נמצא במלאי.

 

 • המחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העסקים בלבד. בתום יום העסקים, יעקבי רשאית, כאמור לעיל, לעדכן מחירים או כל נתון אחר באתר. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ואינם כוללים דמי משלוח (אשר יתווספו לכל משלוח).

 

 • יעקבי רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. פרטים ביחס לכל מבצע או הטבה יפורסמו באתר.

 

 1. הרשמה לאתר ואופן ביצוע הרכישה
  • לצורך רכישת מוצרים באתר, יידרש המשתמש למסור באתר פרטי משתמש. על פרטי המשתמש אשר נמסרים ע"י המשתמש באתר תחול מדיניות הפרטיות (ראה פרק ג' להלן) המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
   • משתמש יוכל, לפי שיקול דעתו, לבצע רכישה חד פעמית או להצטרף כ"לקוח רשום". "לקוח רשום" הינו משתמש אשר יצר חשבון משתמש באתר, וככזה, בין היתר, יכול לבצע רכישה מהירה ללא מילוי פרטים ברכישות עתידיות.
   • ככל שהינך מעוניין להירשם כ"לקוח רשום", תידרש בכניסה הראשונה לאתר למסור את פרטי המשתמש, ולבחור שם משתמש וסיסמא לכניסות עתידיות. עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש ו/או את סיסמת הכניסה שלך, שכן כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות כל מידע שיימסר ו/או כל פעולה או עסקה שתתבצע תוך שימוש בשם המשתמש והסיסמא שלך) תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתר פוטר את יעקבי וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל שימוש לרעה שייעשה בפרטי המשתמש שלך ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך או לרכושך.

 

 • מילוי פרטי המשתמש הינו תנאי מוקדם לביצוע רכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מלא ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד. יעקבי אינה בודקת את פרטי המשתמש, ואינה אחראית על פרטים שגויים או חלקיים או לא מדויקים שהוזנו באתר ע"י המשתמש.

 

 • לאחר מילוי פרטי המשתמש (לרכישה חד פעמית) או יצירת חשבון המשתמש ללקוח רשום, ניתן יהיה לרכוש מוצרים באמצעות האתר. הרכישה באתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ישראכרט, מאסטרקארד, לאומי קארד או ויזה בלבד, ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה לכתובת הדוא"ל אותה מסר באתר, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב בגין העסקה.
 • ככל שהעסקה אושרה ע"י חברת האשראי, הודעה על אימות פרטי העסקה תשלח לכתובת הדוא"ל של המשתמש לאחר ביצוע ההזמנה (להלן: "הודעת אימות"). המידע המצוי במערכות יעקבי יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו ע"י המשתמש באתר.

 

 1. אספקת המוצרים
  • בעת הזמנת מוצרים באמצעות האתר, המשתמש נדרש לציין באם הינו מעוניין באיסוף עצמי של המוצרים על חשבונו ואחריותו (תוך סימון חנות יעקבי ממנה יתבצע איסוף כאמור, בהתאם לאפשרויות הקיימות באתר בלבד), או אספקה לביתו באמצעות חברת שליחויות הפועלת מטעמה של יעקבי ("חברת שליחויות") בכפוף לתשלום דמי משלוח בסך 30 ₪.

 

 • באחריות המשתמש לוודא כי אופן אספקת המוצרים הנבחר על ידו (איסוף עצמי או באמצעות חברת שליחויות) נתמך ע"י יעקבי ביחס להזמנתו (לרבות – בכל הקשור לאזורי חלוקה), בהתאם לתנאים ולמגבלות המפורטים באתר ו/או בתקנון זה:

 

 • איסוף עצמי - יתאפשר תוך 2 ימים עסקים ממועד משלוח הודעת האימות למשתמש, בחנות יעקבי אותה סימן באתר (חנות יעקבי בת״א (רח' החשמל 1 בימים א'-ה' בשעות 8:00-16:00 וביום שישי בשעות 8:00-13:00), או בפ״ת (רח' אפעל 29 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00). האיסוף יתבצע על אחריותו וחשבונו של המשתמש, בשעות וימי הפעילות בלבד. בעת איסוף עצמי של המוצרים, יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. יש להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל הכרטיס לאימות. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה.

 

 • קבלת המוצר באמצעות חברת שליחוית:
  • המוצרים יסופקו למשתמש ע"י חברת השליחות YDM (או כל חברת שליחות אחרת).
  • ככלל, המוצרים יסופקו בהתאם ללוחות הזמנים הבאים, ואולם תשומת לב המשתמש מופנית לכך שיתכנו עיכובים בקבלת מוצרים שבועיים לפני חג פסח וראש השנה:
   • אספקת המוצרים תתבצע עד 3 ימי עסקים החל מיום העסקים העוקב למשלוח הודעת האימות.
   • על אף האמור בסעיף ‏7.2.2.2.1, משלוח מוצרים לאזורים: אילת, ים המלח, ואזור יהודה ושומרון (שטח C בלבד) – יתבצע עד 7 ימי עסקים החל מיום העסקים העוקב למשלוח הודעת האימות.
   • לא יתבצע שילוח ו/או איסוף מוצרים ל/מקלנסואה וטירה. כמו כן, לא יסופקו ו/או יאספו מוצרים ל/משטחי A ו- B.
  • דמי משלוח בסך 30 ₪ יתווספו לכל הזמנה.
  • יעקבי אינה אחראית לעיכובים שנגרמו ע"י חברת השליחויות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה על הצד הטוב ביותר.
  • משתמש אשר בחר לקבל הזמנה באמצעות חברת השליחויות יודע ומסכים לכך שחברת השליחויות תהא רשאית להיות איתו בקשר (לרבות באמצעות יצירת קשר טלפוני או משלוח הודעת טקסט) לצורך תיאום הגעת המשלוח או איסוף המשלוח, במקרה של ביטול עסקה, לפי העניין.

 

 • זמני אספקת המוצרים שמצוינים בהזמנה יימנו החל מיום העסקים העוקב לביצוע ההזמנה ומשלוח הודעת האימות, ונמדדים בימי עסקים קרי, ימים א'-ה' לא כולל שישי/שבת, ערבי חג וימי חג.
 • יעקבי ו/או מי מטעמה (לרבות חברת השליחויות) לא תישא באחריות במקרה של מניעה ו/או עיכוב באספקת המוצרים ו/או אי יכולת לבצע הזמנות באמצעות האתר מחמת אירוע כוח עליון. יעקבי תיידע את המשתמש בדבר התרחשותו של אירוע כוח עליון שבעטיו יש ו/או עשויים להיות עיכובים באספקת המוצרים, או ככל שאספקת המוצרים באותן נסיבות בלתי אפשרית. בנסיבות אלה יעקבי תאפשר למשתמש לבטל את ההזמנה (בזיכוי כספי מלא וללא דמי ביטול) או להמתין לקבלת המוצר עד לתום אירוע הכוח העליון. מובהר בזאת, על אף האמור בסעיף ‏11 להלן, כי במקרה של ביטול עסקה עקב אירוע כוח עליון, יעקבי לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

 1. ביטול עסקה ע"י הצרכן
  • צרכן הרוכש מוצר או שירות באתר רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שמפורטים להלן בתמצית. ביטול עסקה יעשה באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף ‏11 להלן. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין חוק הגנת הצרכן, יגבר האמור בחוק הגנת הצרכן.

 

 • צרכן המבקש לבטל עסקה מתבקש להימנע משימוש במוצר/ים, ולהחזירו באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא.

 

 • מועדי ביטול עסקה:
  • ביחס למוצר - מיום עשיית העסקה ועד 14 מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעת האימות מיעקבי עם  פרטי ההזמנה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם. ביחס לשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת הודעת האימות, לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  • החזרת המוצר/שירות תיעשה באותו אופן בו קיבל הצרכן את המוצר/שירות (דהיינו – ככל שהצרכן קיבל את המוצר/שירות באיסוף עצמי, יחזירו הצרכן לחנות יעקבי ממנה אסף את המוצר בימי ושעות הפעילות של החנות כאמור בסעיף ‏7.2.1 לעיל, וככל שהצרכן קיבל את המוצר/שירות באמצעות חברת השליחויות, יפנה הצרכן ליעקבי (בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף ‏11 להלן) לצורך תיאום איסוף המוצר/שירות ע"י חברת השליחויות).
  • על אף האמור בסעיף ‏8.3.1 לעיל, צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן) רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הצרכן האמור לבין יעקבי (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). יעקבי תהיה רשאית לבקש מהצרכן שלעיל תעודה, כמפורט בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 

 

 • ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה או אי אספקה במועד או הפרה אחרת ("אי התאמה"): במצב זה, תבוצע בדיקה טלפונית מול הצרכן לגבי אי ההתאמה, ויתואם המועד להחזרת המוצר ליעקבי (אשר תתבצע בהתאם להוראות סעיף ‏8.3.2 לעיל). יעקבי תפעל בהתאם להוראות הדין בנוגע להחזר כספי, ולא תגבה דמי ביטול כלשהם בגין ביטול עקב אי התאמה.

 

 • ביטול עסקה שלא עקב אי התאמה: החזרת המוצר ליעקבי תתבצע בהתאם להוראות סעיף ‏8.3.2 לעיל. יעקבי תפעל בהתאם להוראות הדין בנוגע להחזר כספי, ותהא רשאית לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך.

 

 • בכל מקרה, ביטול עסקה לפני העברת המוצר למשלוח לצרכן (בין באיסוף עצמי ובין באמצעות חברת השליחויות) לא תגרור חיוב כספי.

 

 • על אף האמור בסעיף ‏8 זה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הזכות לביטול העסקה לא תחול במקרים הבאים: טובין פסידים; שירותי הארחה, נ סיעה, חופש או בילוי, אם  מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 

 • החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי התשלום ששולם בפועל.

 

 • לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית (כגון מתנות, הטבות וכדומה).

 

 1. השימוש במוצרים. השימוש במוצר הינו בהתאם להוראות היצרן, המופיעות בגב אריזת המוצר. הצרכן יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש שיבוצע על ידו במוצר ו/או על תחזוקתו (ככל שנדרשת), אלא אם צוין אחרת בגב האריזה ו/או בהוראות היצרן.

 

 1. טעויות באתר. יעקבי עושה מאמצים לוודא שהנתונים המוצגים באתר שלמים ומדויקים, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעויות בתום לב, אשר יתוקנו בהקדם האפשרי. ככל שנתקלת בטעות קולמוס, נודה אם תפנה את תשומת ליבנו לכך. מחיר המוצר הקובע הוא המחיר הנקוב באתר.

 

 • ככל שביצעת הזמנה, ובהודעת האימות נקוב מחיר השונה מהמחיר הנקוב באתר, יעקבי תיצור איתך קשר בטרם משלוח ההזמנה, ותוודא כי הינך מוכן לשלם את המחיר הנכון הנקוב באתר. ככל שהמחיר בהודעת האימות גבוה מהמחיר באתר – תוכל לרכוש את המוצר בהתאם למחיר הקבוע באתר, או לבטל את ההזמנה. ככל שתבחר לבטל את ההזמנה, לא תחויב בדמי ביטול, ותקבל זיכוי מלא בגין הסכום ששולם על ידך (ככל ששולם) בגין המוצר. ככל שהמחיר באתר נמוך מהמחיר בהזמנה – תחויב במחיר הנמוך. מעבר לאמור, יעקבי לא תישא באחריות כלשהי לגבי אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעויות באתר.

 

 • במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי בסמוך לביצוע הרכישה באתר. במקרה כזה, יעקבי תיצור קשר עם הצרכן, ותקנה לו אפשרות לרכוש מוצר חלופי שווה ערך. ככל שהצרכן לא יהיה מעוניין בכך, ההזמנה תבוטל, הצרכן יזוכה במלוא סכום ההזמנה ולא יחויב בדמי ביטול.  

 

 1. שירות לקוחות. לפרטים ובירורים באשר לאתר ו/או פעילותו ו/או בכל הקשור להזמנה ורכישת מוצרים מהאתר, ניתן לפנות ליעקבי בפרטים הבאים: טלפון: 03-9191644 בימי עסקים (א'-ה') בין השעות 9:00-17:00; בדוא"ל:center1@jacobi.co.il. בפנייתך יש לציין מס' טלפון לצורך יצירת הקשר איתך.

 

 1. הגבלת אחריות. על אף האמור בכל דין או הסכם, ביחס לרכישת מוצרים באתר ו/או לשימוש בהם, מובהר כי יעקבי תישא באחריות לנזק ישיר בלבד, ולא תישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו (לרבות אובדן הכנסה, אובדן נתונים, עלויות בגין רכישת מוצר חלופי, הפסד רווח וכו'). הגבלת האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. גבול אחריותה של יעקבי לפיצוי בגין נזק ישיר (למעט בגין נזק גוף), לא יעלה על הסכום המצטבר ששולם בפועל ע"י הצרכן ליעקבי, בגין ההזמנה המקימה את עילת התביעה.

 

פרק ג' - מדיניות פרטיות ואבטחת מידע באתר

 

 1. איסוף מידע – כללי
  • בעת השימוש שלך באתר ו/או בעת  רכישת  מוצרים באתר, אתה  עשוי להידרש  למסור ליעקבי מידע, ויעקבי אוספת   אודותיך ו/או אודות אופן השימוש   ש לך  באתר  מידע. חלק   מהמידע   שנאסף   הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע ליעקבי, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון. בעצם שימושך באתר, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.
   • "מידע אישי" - מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי, ונמסר על ידך ביודעין באתר (לרבות כל מידע שתמסור ו/או תעלה לאתר לצורך רכישת מוצר, ובכלל זה שם, כתובת דוא"ל, מספר תעודת זהות, אמצעי תשלום, תוכן מילולי, כל מידע שתמסור ליעקבי טלפונית וכו').
   • "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י יעקבי באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר, ואינו מזהה אותך באופן אישי (למשל - סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש, המקומות בהם ביקר המשתמש באתר וכו').
   • "מידע" – משמעו מידע אישי ומידע שאינו אישי, גם יחד.

 

 1. איסוף ושימוש במידע אישי

בעצם העלאת פרטי משתמש לאתר, הנך מצהיר, מתחייב ומסכים לאמור להלן:

 • פרטי המשתמש שתמסור באתר (אם וככל שתמסור) נכונים, מדויקים ושייכים לך.

 

 • ידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור ליעקבי פרטי משתמש או כל מידע אחר, ומסירת פרטי המשתמש נעשית בהתאם לרצונך החופשי. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת פרטי המשתמש לא תוכל להשלים את הפניה ליעקבי באמצעות האתר ו/או את רכישת המוצרים באמצעות האתר, הכל – לפי העניין.

 

 • ידוע לך והנך נותן הסכמתך מדעת לכך שפרטי המשתמש ישמרו במאגר/י מידע של יעקבי, ויעקבי תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש שמסרת באתר למטרות הבאות (כפי שיעודכנו מעת לעת):
  • ככל שמסרת את פרטי המשתמש במסגרת "צור קשר באתר" – יעקבי תעשה שימוש בפרטי המשתמש על מנת ליצור איתך קשר בנוגע לפנייתך;
  • ככל שמסרת את פרטי המשתמש לשם ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר באתר – יעקבי תעשה שימוש בפרטי המשתמש לצורך השלמת הליך רכישת המוצר, חיוב בתשלום בגין המוצר, אספקת המוצר ומתן שירות בקשר עם המוצר, משלוח פניות בדיוור ישיר, שמירת הקשר איתך, ובכפוף להסכמתך – לצורך משלוח דברי פרסומת באמצעי מדיה שונים.

 

 • יעקבי תהא רשאית להעביר את פרטי המשתמש לחברת השליחויות לשם אספקת המשלוח לצרכן (ככל שהצרכן בחר לקבל את ההזמנה באמצעות חברת השליחויות). כמו כן, יעקב תהא רשאית להעביר מידע שנאסף על ידה (לרבות פרטי משתמש שנמסרים ע"י המשתמש באתר), ללא שינוי מטרת השימוש בו, בנסיבות של שינוי בעלות ו/או שינוי שליטה.

 

 • אין באמור כדי לפגוע בזכותה של יעקבי לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או למידע הנאסף על ידי יעקבי בקשר לשימוש המשתמש באתר, או במקרים בהם יעקבי תסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של משתמשי האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר, ויעקבי תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ככל שתידרש לכך עפ"י דין.

 

 • בעצם העלאת פרטי משתמש לאתר, אתה מעניק ליעקבי רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן בפרטי המשתמש, ויעקבי תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם למטרות המתוארות בפרק ג', כפי שיהיו מעת לעת, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי יעקבי בשל כך. פרטי המשתמש יישמרו על שרתי יעקבי, בישראל.

 

 • הינך זכאי לעיין בפרטיך הרשומים במאגר/י המידע של יעקבי, ולבקש לתקן, למחוק, להימחק מרשימת התפוצה של נמעני הדיוור הישיר (ובמסגרת זו ימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססה/ו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו אליך) ו/או כי פרטיך המצויים במאגר המידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים על בסיס זמני או קבוע. כמו כן, הינך רשאי לסרב לעשיית שימוש בפרטי המשתמש לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר, ואולם ידוע לך כי הדבר עשוי לפגוע ביכולת של יעקבי להיענות לפנייתך באתר ו/או לספק לך את המוצר שרכשת באמצעות האתר, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי יעקבי ו/או מי מטעמה בשל כך.

 

 • אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או בדואר אלקטרוני לכתובת center1@jacobi.co.il ויעקבי תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ואולם מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש ליעקבי לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י יעקבי למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.

 

 1. איסוף ושימוש במידע לא  אישי
  • יעקבי עשויה לאסוף מידע לא אישי אודות אופן השימוש שלך באתר. איסוף מידע לא אישי יבוצע (ככל שיבוצע) באמצעות טכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה כגון Cookies, "Google Analytics" וכיוצ"ב. בעצם השימוש שלך באתר, הינך מסכים כי יעקבי תאסוף מידע לא אישי, ותעשה בו שימוש בהתאם למפורט בסעיף ‏15 זה.

 

 • במידע לא אישי, ככל שייאסף, אנו עושים עשויים לעשות שימוש כדי לנהל ולשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו המוצעים בו, לצורך עריכת ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים, בחינת מספר המבקרים באתר, ניתוח אופי השימוש באתר, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, וכל שימוש חוקי אחר כפי שיעקבי תמצא לנכון (וכלל זה להעביר מידע לא אישי לצדדי ג' לביצוע מטרות אלה) ללא כל הגבלה וללא קבלת הסכמתך, מאחר ומדובר במידע שאינו ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן ואינו פוגע בפרטיותך, ואתה מאשר כי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי יעקבי בשל כך.

 

 • יתכן ותוכל למחוק או לנטרל או לחסום כלים אלה (תלוי בסוג הדפדפן שלך), אך אם תעשה כן יתכן והדבר יפגע ביכולת שלך לעשות שימוש באתר. אם וככל שיעקבי תאסוף מידע משתמש באמצעות כלים כאמור לעיל, האיסוף יבוצע בכפוף להסכמתך. בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר לחברת יעקבי תחת הלשונית "צור קשר" באתר .

 

 1. אבטחת מידע. יעקבי פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. בכלל זה, יעקבי עושה שימוש בתקן PCI DSS Level 1 בכל הקשור לפרטי כרטיס האשראי הנמסרים באתר, ונתונים מסוג זה אינם נרשמים ולא נשמרים  בידי יעקבי. עם  זאת, יעקבי אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שפרטי המשתמש וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר (לרבות פרטי אשראי) יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

 

 1. דברי פרסומת. ככל שסימנת באתר כי הנך מסכים לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומיים או שיווקיים של יעקבי, הרי שהינך מסכים בזאת כי יעקבי תשלח אליך מעת לעת חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות יעקבי ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, SMS, פקס, מע' חיוג אוטומטית והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך לקבלת דברי פרסומת בכל עת באמצעות משלוח בקשה לכתובת center1@jacobi.co.il

 

פרק ד' – שונות

 

 1. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוסך חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.
 2. יעקבי רשאית להסיר תכנים (לרבות מוצרים המוצעים באתר) ו/או קישורים מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו והתכנים המוצגים בו, תנאי התקנון (לרבות מדיניות הפרטיות), ללא צורך להודיע על כך ומבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהוא. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיום פרסומו (ניתן לראות את תאריך עדכון התקנון האחרון המצוי בראשו), ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יעקבי בקשר לכך. ככלל, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה. ואולם, הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר, ככל שמצויים, עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתקנון זה.

 

 1. תקנון זה (לרבות מדיניות הפרטיות) מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים באתר, ומהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין יעקבי בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בינך לבין יעקבי או כל מי מטעמה בהקשר לאתר, ככל שקיימת.

 

 1. לשם הנוחות בלבד, האתר עשוי להציע קישור ו/או הפניה לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע (לעיל ולהלן, ביחד: "קישור"). יעקבי אינה מתחייבת כי הקישור יעבוד או כי יוביל לאתר אינטרנט פעיל או כי מידע המצוי בו מהימן או נכון. למען הסר ספק, ברגע שתלחץ על קישור כאמור, תצא מהאתר. יעקבי לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לקישורים ו/או לשירותי צד שלישי כאמור לעיל והשימוש בהם הוא על אחריות המשתמש בלבד. יעקבי רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

 1. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תקנון זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

 

 1. אתה תשפה את יעקבי, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי התקנון.

 

 1. על תנאי תקנון זה ועל האתר עצמו יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתקנון ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו או במחוז מרכז.

 

 1. יעקבי מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל, ואינה יוצרת מצג שלפיו התכנים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתקנון זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן התכנים המצויים באתר הינם בלתי חוקיים. היה ותחליט לגשת אל אתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.